Please enter a search term:

Algemene voorwaarden - AGB

Toepassingsgebied en definities

 • Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") zijn van toepassing op alle contracten, diensten en leveringen die tussen mprofi AG (hierna te noemen "Agentschap") en haar klanten (hierna te noemen "Klant") worden gesloten of verricht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • De Klant erkent de geldigheid van deze AV door het Agentschap opdracht te geven of gebruik te maken van de diensten van het Agentschap. Afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden van de Opdrachtgever worden niet erkend, tenzij het Agentschap uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan heeft ingestemd.
 • Voor de term "digital agency" wordt in het navolgende tevens de term "agency" gebruikt. Onder de term "klant" worden zowel natuurlijke personen als rechtspersonen verstaan, alsmede personenvennootschappen die handelen in het kader van de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Sluiting van het contract

 • De aanbiedingen van het agentschap zijn vrijblijvend en niet-bindend. Een contract komt pas tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door het Agentschap of door de levering van de overeengekomen diensten.
 • Het Bureau is gerechtigd om gebruik te maken van onderaannemers om zijn contractuele verplichtingen na te komen. Het Bureau is even aansprakelijk voor het gedrag van onderaannemers als voor zijn eigen gedrag.

Beschrijving en omvang van de diensten

 • Het Agentschap verleent diensten op het gebied van digitale communicatie, zoals het maken en onderhouden van websites, online marketing, social media management, zoekmachineoptimalisatie, grafisch en webdesign en de ontwikkeling van software en applicaties.
 • De exacte reikwijdte van de door het bureau te leveren diensten wordt gespecificeerd in het betreffende contract of in de opdrachtbevestiging. Voor wijzigingen van of toevoegingen aan de omvang van de diensten zijn de schriftelijke vorm en de toestemming van beide partijen vereist.
 • Het agentschap heeft het recht om de overeengekomen diensten in gedeelten te leveren, mits dit redelijk is voor de klant en het algehele succes van de opdracht niet in gevaar komt.

Verplichtingen van de klant

 • Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden tijdig in bruikbare vorm aan de Uitzendonderneming ter beschikking te stellen.
 • Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens, materialen en bescheiden. De Uitzendonderneming is niet gehouden deze op juistheid of volledigheid te controleren.
 • Opdrachtgever staat ervoor in dat hij beschikt over alle noodzakelijke rechten en licenties op de door hem verstrekte materialen en dat het gebruik daarvan door de Uitzendonderneming in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 • Opdrachtgever is gehouden de door de Uitzendonderneming geleverde diensten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken onverwijld schriftelijk te melden. Indien Opdrachtgever niet tijdig melding maakt van gebreken, worden de diensten geacht te zijn goedgekeurd.

Vergoeding en betalingsvoorwaarden

 • De vergoeding voor de door de Uitzendonderneming geleverde diensten wordt bepaald in het desbetreffende contract of in de opdrachtbevestiging. Tenzij anders overeengekomen, is de vergoeding gebaseerd op de prijslijst van het Agentschap die geldig is op het moment dat het contract wordt gesloten.
 • Het agentschap heeft het recht redelijke vooruitbetalingen of betalingen op rekening te verlangen. In het geval van langlopende projecten of de levering van terugkerende diensten, kan het Agentschap maandelijkse of driemaandelijkse facturering overeenkomen.
 • Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief de op dat moment geldende wettelijke belasting over de toegevoegde waarde.
 • Facturen van het Agentschap dienen binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek te worden voldaan, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. In geval van betalingsverzuim door de klant is het agentschap gerechtigd de wettelijke vertragingsrente en aanmaningskosten te vorderen.

Garantie en aansprakelijkheid

 • Het agentschap is aansprakelijk voor de foutloze en contractuele levering van de overeengekomen diensten. In geval van gebreken is het agentschap verplicht tot nakoming achteraf, die naar keuze van het agentschap kan worden uitgevoerd door het gebrek te verhelpen of door een dienst zonder gebreken te leveren.
 • Als de nakoming achteraf mislukt, heeft de klant het recht om de prijs dienovereenkomstig te verlagen of het contract op te zeggen. Schadeclaims van de klant op grond van gebreken zijn uitgesloten, tenzij het agentschap aansprakelijk is op grond van opzet of grove nalatigheid.
 • Het agentschap is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens, in geval van storingen van technische apparatuur, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens of virussen, tenzij dergelijke schade opzettelijk of door grove nalatigheid door het agentschap is veroorzaakt.
 • De aansprakelijkheid van het agentschap voor andere schade is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade door een gebrek of gederfde winst is uitgesloten, voor zover geen dwingende wettelijke aansprakelijkheidsbepalingen hiermee in strijd zijn.
 • De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van hulppersonen en onderaannemers van het Bureau.
 • De garantieperiode bedraagt twaalf maanden vanaf aanvaarding van de dienst, tenzij een langere periode wettelijk is voorgeschreven.

Auteursrechten en gebruiksrechten

 • Het agentschap verleent de klant de gebruiksrechten die vereist zijn voor het overeengekomen doel met betrekking tot de diensten die worden geproduceerd in het kader van de uitvoering van het contract. Tenzij anders overeengekomen, krijgt de klant een eenvoudig, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de geproduceerde diensten.
 • De gebruiksrechten gaan pas over op de klant nadat de overeengekomen vergoeding volledig is betaald.
 • Het agentschap behoudt zich het recht voor om de door hem geleverde diensten als referentieobjecten te gebruiken en ernaar te verwijzen in het kader van zijn eigen reclame, mits dit redelijk is voor de klant.

Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

 • De contractpartijen verplichten zich om alle kennis van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie van de andere partij, verkregen in het kader van de uitvoering van het contract, vertrouwelijk te behandelen en niet door te geven aan derden of te gebruiken voor eigen doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het doel van het contract.
 • Het Agentschap verbindt zich ertoe de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven en persoonsgegevens van de Klant uitsluitend te verwerken in het kader van het doel van het contract. Het Agentschap neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Klant te beschermen.

Slotbepalingen

 • Wijzigingen van en aanvullingen op deze AV alsmede aanvullende overeenkomsten dienen schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor het afzien van de schriftelijke vormvereiste.
 • Mocht een bepaling van deze AV ongeldig of onuitvoerbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt een geldige en afdwingbare bepaling geacht te zijn overeengekomen die de betekenis en het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • Op deze AV is het recht van het land van vestiging van het agentschap van toepassing, met uitsluiting van de collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.
 • Voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze AV of het gebruik van de diensten van het Agentschap is uitsluitend de rechtbank van de statutaire zetel van het Agentschap bevoegd, voor zover geen dwingende wettelijke bepalingen niet van toepassing zijn.
 • De contractuele taal is Duits. In het geval van vertalingen van deze AV in andere talen prevaleert de Duitse versie in het geval van discrepanties of interpretatiekwesties.
 • De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat te vinden is op het internetadres https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het Agentschap is echter niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.
 • De klant is niet gerechtigd om zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract over te dragen aan derden zonder toestemming van het Agentschap.
 • Het agentschap is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het contract over te dragen aan derden, mits dit redelijk is voor de klant en het algehele succes van de opdracht niet in gevaar komt.
 • Het Agentschap behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers zijn verplicht zich regelmatig op de hoogte te stellen van de geldende AV en hun gebruik van de diensten van het agentschap dienovereenkomstig aan te passen. Voortgezet gebruik van de diensten van het Agentschap nadat de gewijzigde AV van kracht zijn geworden, wordt beschouwd als acceptatie van de wijzigingen.