Please enter a search term:

Copyright

Inleiding

Deze algemene auteursrechtelijke voorwaarden (hierna te noemen de "Voorwaarden") regelen de relatie tussen Digital Agency (hierna te noemen het "Agentschap") en de gebruikers van de inhoud die beschikbaar wordt gesteld op de bedrijfspagina's van het Agentschap, waaronder klanten, partners en bezoekers van de website (hierna te noemen de "Gebruikers"). De Voorwaarden zijn bedoeld om de rechten en plichten van de betrokken partijen met betrekking tot auteursrechten en aanverwante intellectuele eigendomsrechten te verduidelijken.

Toepassingsgebied

De Voorwaarden zijn van toepassing op alle content die wordt aangeboden op de bedrijfspagina's van het Agentschap, waaronder teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, video's, audiomateriaal, software, databases, ontwerpelementen en andere werken die door het auteursrecht worden beschermd (hierna te noemen "Content"). Gebruikers zijn verplicht zich aan de voorwaarden te houden en zich te informeren over hun content.

Auteursrecht

Auteursrechtelijke bescherming

De inhoud op de bedrijfspagina's van het Agentschap wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en de relevante internationale overeenkomsten. Het Agentschap of zijn licentiegevers zijn eigenaar van het auteursrecht en alle bijbehorende rechten op de inhoud, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gebruik van de inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Agentschap of zijn licentiegevers is verboden, behalve voor zover toegestaan door deze Voorwaarden of de toepasselijke wetgeving.

Reikwijdte van de bescherming

De auteurswet beschermt de eigenaren van de rechten op de Inhoud tegen ongeoorloofd gebruik, kopiëren, verspreiden, beschikbaar stellen aan het publiek, aanpassing, transformatie of andere exploitatie van de beschermde werken. Dit omvat ook de bescherming van ideeën, concepten, ontwerpen en andere immateriële prestaties die in de inhoud zijn opgenomen.

Toegestaan gebruik

Gebruikers mogen de inhoud van de bedrijfspagina's van het Agentschap alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijk anders is toegestaan. Het is niet toegestaan de inhoud geheel of gedeeltelijk te reproduceren, distribueren, publiekelijk weer te geven, bewerken, transformeren of anderszins te exploiteren, behalve voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving of met voorafgaande schriftelijke toestemming van het Agentschap of zijn licentiegevers.

Licenties en gebruiksrechten

Verlening van licenties

Het Agentschap kan gebruikers beperkte, herroepbare, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licenties verlenen voor het gebruik van de Inhoud op grond van deze Voorwaarden of door middel van een afzonderlijke overeenkomst. De reikwijdte en voorwaarden van de licentie worden per geval bepaald en kunnen naar eigen goeddunken door het Agentschap worden vastgesteld. Gebruikers zijn verplicht de licenties en gebruiksrechten na te leven in overeenstemming met de respectieve voorwaarden.

Gebruiksrechten voor klanten

In het kader van de contractuele diensten van het Agentschap voor zijn klanten, kan het Agentschap de klanten gebruiksrechten verlenen voor de gecreëerde inhoud. Dergelijke gebruiksrechten kunnen eenvoudige of exclusieve rechten zijn en betrekking hebben op specifieke gebruikshandelingen, soorten exploitatie of gebieden. De exacte voorwaarden van de gebruiksrechten worden gespecificeerd in het betreffende contract of in de Algemene Voorwaarden van het Agentschap.

Gebruiksrechten voor partners

Het agentschap kan gebruiksrechten op de inhoud verlenen aan zijn partners in het kader van partnerschappen of samenwerkingsverbanden. De voorwaarden van de gebruiksrechten moeten worden gespecificeerd in de respectieve overeenkomsten of contracten en kunnen door het agentschap naar eigen goeddunken worden bepaald.

Verantwoordelijkheid van de gebruikers

Wettig gebruik

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het rechtmatige gebruik van de inhoud op de bedrijfssites van het agentschap en voor de naleving van deze voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Ze verbinden zich ertoe de auteursrechten en andere eigendomsrechten van het Agentschap en zijn licentiegevers te respecteren en geen actie te ondernemen die kan leiden tot schending van dergelijke rechten.

Aansprakelijkheid voor inbreuken

Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade die het Agentschap of zijn licentiegevers lijden als gevolg van hun schending van de in deze Algemene voorwaarden uiteengezette verplichtingen of als gevolg van hun ongeoorloofde gebruik van de Inhoud. Zij zijn verplicht het Agentschap en zijn licentiegevers te vrijwaren van alle vorderingen van derden die voortvloeien uit inbreuken op rechten door gebruikers.

Bescherming van intellectueel eigendom

Bescherming van handelsmerken en andere tekens

De handelsmerken, logo's, bedrijfsnamen en andere onderscheidende tekens die op de bedrijfspagina's van het Agentschap worden gebruikt, zijn beschermd door het merkenrecht, het vennootschapsrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Gebruikers zijn verplicht deze rechten te respecteren en geen actie te ondernemen die kan leiden tot inbreuk op deze rechten.

Bescherming van handelsgeheimen en knowhow

Het Agentschap en zijn licentiegevers bezitten handelsgeheimen en knowhow met betrekking tot de Inhoud, de methoden en technologieën die worden gebruikt bij het maken van de Inhoud en de bedrijfsstrategieën van het Agentschap. Gebruikers zijn verplicht om deze handelsgeheimen en knowhow te beschermen en geen actie te ondernemen die kan leiden tot openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

Wijzigingen van de voorwaarden

Het Agentschap behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Gebruikers dienen regelmatig de huidige Voorwaarden te controleren en hun gebruik van de Inhoud dienovereenkomstig aan te passen. Voortgezet gebruik van de Inhoud nadat de gewijzigde Voorwaarden van kracht zijn geworden, wordt beschouwd als acceptatie van de wijzigingen.

Rechtsmiddelen en sancties

Dwangmaatregelen

Het Agentschap of zijn licentiegevers kunnen eisen dat gebruikers die deze Voorwaarden schenden of ongeautoriseerd gebruik maken van de Inhoud, dergelijke schendingen staken en gestaakt houden. Deze vordering staat los van verdere vorderingen tot schadevergoeding of andere rechtsmiddelen.

Schadeclaims

Gebruikers zijn aansprakelijk voor alle schade die het Agentschap of zijn licentiegevers lijden als gevolg van een schending van de in deze Voorwaarden uiteengezette verplichtingen of ongeautoriseerd gebruik van de Inhoud. Het Agentschap of zijn licentiegevers kunnen van gebruikers een schadevergoeding eisen die de daadwerkelijk geleden schade of de gederfde winst dekt.

Contractuele sancties

Het Agentschap kan in het kader van contracten of overeenkomsten met gebruikers voorzien in contractuele boetes voor de schending van deze voorwaarden of het ongeautoriseerde gebruik van de inhoud. De hoogte van de contractuele boete wordt per geval bepaald en kan afhangen van de mate van overtreding en de geleden schade.

Slotbepalingen

Scheidbaarheid

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt een geldige en afdwingbare bepaling overeengekomen die de betekenis en het doel van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waarin het Agentschap is gevestigd, met uitsluiting van de collisieregels en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Plaats van jurisdictie

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of het gebruik van de Inhoud zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank in de vestigingsplaats van het Agentschap, tenzij anders is bepaald door dwingend recht.

Taal van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Duits. In het geval van vertalingen in andere talen prevaleert de Duitse versie in het geval van discrepanties of interpretatiekwesties.